*132

21951951005840 دانشکده مدیریت و حسابداری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری گرایش حسابرسی موضوع بررسی رابطه بین اجتناب مالياتي وتأخيرغیرعادی در گزارشگري مالي شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار…

*135

دانشگاه آزاد اسلامی واحدبين الملل قشم پايان نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) در رشته حسابداری عنوان: بررسی رابطه بين برخی سازوکارهای حاکميت شرکتی و اعلام به موقع سود…

*140

224790971550 3604895831850 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی حسابداری پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد عنوان بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه…

*140-1

224790971550 3604895831850 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی حسابداری پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد عنوان بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه…

*142

الف 100965-113030 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات هرمزگان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری(M.A) گرایش: حسابداری موضوع : بررسی رابطه بین سطح افشای کامل اطلاعات مالی (قابل اتکاء بودن…

*142-1

الف 100965-113030 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات هرمزگان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری(M.A) گرایش: حسابداری موضوع : بررسی رابطه بین سطح افشای کامل اطلاعات مالی (قابل اتکاء بودن…

*144

11430018669000 موسسه آموزش عالی کوشیار (غیرانتفاعی- غیردولتی) گروه: حسابداری بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از: محسن نو…

*144-1

11430018669000 موسسه آموزش عالی کوشیار (غیرانتفاعی- غیردولتی) گروه: حسابداری بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از: محسن نو…

*145

51816036830 2223135-337185 واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی حسابداری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری عنوان پایان نامه: بررسی رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش…

*145-1

51816036830 2223135-337185 واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی حسابداری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری عنوان پایان نامه: بررسی رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش…